-->
សូមស្វាគមន៏មកទស្សនា ​​​​វត្តកំពង់សំបួរ ​​​​​​​​​ឃុំព្រែកថ្មី ​ស្រុក​កោះធំ​​ ខេត្តកណ្តាល ​​ព្រះរាជាណាចក្រ្​កម្ព្​ជា Welcome to Wat Kampongsambour, Prek Thmey Commune, Koh Thom District, Kandal Province, Kingdom of Cambodia​​

http://3.bp.blogspot.com/_M1LS9A8D7KQ/TJxflQDrKuI/AAAAAAAAAQI/ZwT4auA2ohw/s1600/DSCN0940.JPG Kampongsambour temple locates in Kampongsambour village, Prek Thmey commune, Koh Thom districk, Kandal province, Kingdom of Cambodia Ven. Hei Sophea ( Abbot ) and Late Sam Dach Preah Maha Ghosananda ( the great monk of Cambodia) http://3.bp.blogspot.com/_M1LS9A8D7KQ/TJxVPBdAxCI/AAAAAAAAAP0/xg0XDgjXjZs/s1600/30x40ff.jpg


RbvtþivtþkMBg;sMbYr
vtþkMBg;sMbYrCavtþmYyEdlmanGayukalCitBIrstvtSmkehIy. tamkarsikSaRsav RCavBIcas; RBwT§acarü EdlmanCnµayuCagekAsibqñaMehIyenArs;enAeLIy)anmanRbsasn_fa dUnta rbs;elakCMnan;mun)anR)ab;Kat;fa vtþkMBg;sMbYr )ancab; bdisn§ieLIgtaMgBI B>s 2369 K>s 1825 mkemø:H.
          tamBgSavta )anbBa¢ak;[dwgeTotfa )anCaelak RbsiT§namfa vtþkMBg;sMbYr eRBaHCMnan;enaH enATIenHRbkbedayéRBsþúkPaKeRcInCaedImsMbYrmas. dUecñHeTIb BuT§bris½T Gñkkab;qáaréRB edIm,Iksagvtþ )ansnµtfa vtþkMBg;sMbYr erogdrabmk.
vtþkMBg;sMbYr manbrievNxagekIt Cab;nwgdgTenø )asak; xaglicCab;nwg pøÚvCatielx21 xageCIgCab;nwgPUmi kMBg;sMbYrelI xagt,ÚgCab;nwg dIGñkPUmikMBg;sMbYreRkam Edl manépÞÞRkLa 22>330/1Em:Rtkaer: nigdITYlTMnabmYybøg; eTotEdlbc©úb,nñenH sg;salaeronmYyEpñk nigeFVICamCÄ mNÐlbNþúH nigdaMkUneQI edIm,IRTRTg;brisßanCati xagekIt Cab;nwwgpøÚvCati elx21 xaglicCab;nwgRbLaypøÚvlM
xageCIgCab;nwg dIGñkPUmikMBg;sMbYrelI xagt,ÚgCab;nwgdIGñkPUmikMBg;sMbYreRkam EdlmanépÞRkLa 110>429 Em:Rtkaer:. srubrYmPUmisaRsþvtþkMBg;sMbYr manvisalPaB 132>759/1  Em:Rtkaer:.
        RBHmhaefrEdlmkKg;enATIenHmundMbUgbg¥s;RBHnam Kg; edayBuT§bris½Tsegát eXIjfa RBHGgÁman\®nÞIysMvr³ RsKt;RsKM nig KuNFm’KYrCaTIRCHføa eTIbnaMKñanimnþRBHGgÁ [Kg;enATIenH edayRsuHRsYlmUlmtiKñaCaÉkcä½nÞ ksagCavtþ enATIenHeLIg CabnþbnÞab; RKb;CMnan; rhUt)anRBHviharkudi tUc FM FmµéRt ]bdæansala nig salaBuT§ikbzmsikSa CaedIm. eRkABIenH mandaMedImeQItemobKñaCaCYr² dUcCaKKIr eQITal sVay TwkedaH dUg xñúr   nigsYnc,ar manpáacMruHBN’ manmøb; RtQwgRtéQ ya:gRtCak;éRkElg.
RBHecAGFikar nig kmµvacacarüRKb;RBHGgÁ )andwknaM Pikçú sameNr RbRBwtþRbtibtþiFm’vin½yya:gx¢ab;x¢Ün KYrCaTI RCHføaénBuT§bris½TTUeTA .
          RBHsgÇ nig RKhsßTaMGs;)aneFVIBlikmµbUCaCnµayu sgçaredIm,IbuBVehtu sgÁmCati sasna RBHmhakSRt. KMrUvIrPaBd¾RbesIréføføaenH )andk;Cab;kñúgdYgcitþrbs;kulbuRt kulFIta CabcäaCntþaCnRKb;CMnan; nig das;sµartI[eRkakQr eLIgbnþevnRBHBuT§sasna Gs;kalCayUrGEgVgeTA pÞúyeTAvij Rsab;EtkñúgGMLúg B>s2514 K>s 1970 smiT§plTaMgGs; nig rukçCatiTaMgLay RtUv)anexÞcxÞaMbnþicmþg² rhUtesÞIrEtTaMg Rsug edaysarrbbTmiL\tsasna ykTIGaramTaMgmUl ERbkøayeTACa XøaMgsMPar³ nig CaTIsñak;karsMrab;bBa¢ÚnmnusS søÚtRtg;ykeTAsMlab;enA KukeBaF×Tenø EdlsßitenAeRtIy mçag Tenø)asak;cMBImuxvtþ.
luHdl;B>s2522 K>s1979 edaymanGgÁkar rNsirSsamKÁIse®gÁaHCatikm<úCa )anpþÜlrMlMrbbRbl½yBUCsasn_ ehIyerobcMRKb;RKgRbeTsCatisaCafµI eBlenaH vis½yRBHBuT§ sasna RtUv)anGnuBaØat[begáIteLIgvijTUTaMgRbeTs ehIy enAvtþkMBg;sMbYr k¾)aneRCIserIsGtItbBVCitcMnYn5rUb ykeTA bMbYsenAvtþsnSMkusl raCFanIPñMeBj edIm,ImkKg;enAkñúgvtþ eLIgvij rYck¾)aneRCIstaMgRBHefrRBHnam suvNÑbeBaØa h‘uy hug CaRBHecAGFikarTI8 RbcaMvtþkMBg;sMbYr enAB>s2522 K>s1979. Canic©kal RBHGgÁEtgykRBHT½yTukdak; cMeBaHkarRbtibtþiFm’vin½y BiesskarerobcMsmiT§plkñúgRBH BuT§sasnaeLIgvij. edaymankar]btßmÖBI BuT§bris½T RBHGgÁ)ansßabna nUvBaél 1xñg sRmab;eFVI]e)asfkmµ eragPtþbeNþaHGasnñmYyxñg salabzmsikSa3xñg man13 bnÞb; sRmab;kUnecABuT§bris½TsikSaeronsURt nigs500>000` ¬mYylanR)aMEsn erol¦. RBHGgÁ)anTTYlGnic©Fmµ kñúgRBHCnµayu77RBHvsSa edayCraBaF enAB>s2529 K>s1985. tmkBuT§bris½T nigRBHsgÇ eRkamGFibtIPaB RBHGnuKNRsukekaHFM RBHnam Nub b‘ut )aneRCIstaMgRBHefr³RBHnam G‘¿u b‘ut [eLIgCaRBHecA GFikarTI9 . RBHGgÁRTg;)anykRBHT½yTukdak; cMeBaH Fm’vin½y RBHBuT§sasnaya:gx¢ab;x¢ÜnbMput. edaymankarCYy ]btßmÖBIBuT§bris½T RBHGgÁk¾)anCYsCulsalaFmµsPacas; 1xñg nigsg;ectIy_2 sRmab;tmál;GdæiFatuRBHsB nigBuT§ bris½TTUeTA Gs;fvikasrub 750>000` ¬R)aMBIrEsnR)aMmWun erol¦. RBHGgÁ)anGnic©Fmµ kñúgCnµayu 82RBHvsSa edayCraBaF enA B>s2531 K>s1987 .
          edIm,Isñgekrmt’kRBHBuT§sasna rbs;dUntaeTIb BuT§bris½TcMNuHeCIgvtþ sUmkarGnuBaØat BIRBHGnuKNRsukekaHFM RBHnam Nub b‘ut eTAGraFna nimnþRBHPikçú hWu suPa eCatb,eBaØa BIsalaBuT§iksikSa vtþéRBlVa XMuéRBlVa RsukéRBkb,as extþtaEkv eRkamkarRKb;RKgrbs; RBHFmµFera )a:n; sYsþ× RBHemKNextþtaEkv edIm,I)anmkRKb;RKgvtþ kñúgnaTICa RBHecAGFikarTI10 RbcaMvtþkMBg;sMbYr . taMgBIeBlenaHmk RBHGgÁ)anRKb;RKgvtþ )anya:gl¥RbesIr nig sagsg;)ansmiT§plya:geRcInsn§wksn§ab; rhUtmkdl; bc©úb,nñenH rYmman³
scak;dIbMeBjTIFøavtþ eFVIsYnc,ar CYy]btßmÖCavdIsagvtþ  nig smiT§plnanaCaeRcIneTotBI B>s 2530 K>s 1987 rhUtdl; B>s 2552 K>s 2009 RtUvcMNayGs; fvikasrubcMnYn  1>250>082duløa¬mYylanBIrEsn R)aMmWunsUnüBan; sUnüryEb:tsibBIrduløa¦. elIsBIenH eTot RBHGgÁ)anykRBHT½yTukdak; CYy]btßmÖdl; mnusScas;Cra CnBika GñkkMst;TurKt KµanTIBwg bMbYskulbuRt kñúgRBHBuT§sasna TMnukbMrugTaMgsµartInwgsMPar³dl;ekµgkMRBa yuvsisS smNsisSCaeRcInrab;minGs; ehIy)anGb;rM[)an sikSaeronsURtbgðat;beRgon bNþúHbNþalnUvviC¢aCIv³eTotpg .l.
smiT§plEdlseRmc)anxagelIenH edaymankarrYmcMENk ya:gskmµBIPikçú sameNr elakGacarü KN³kmµkar nigBuT§ bris½T TaMgkñúgnigeRkARbeTs EdlmansT§aRCHføa CYy]btßmÖ TaMgsµartI nigsMPar³ edayELkGñkcUlrYm EpñkkmøaMgkay citþmYycMnYn eTotdUcCa cab;epþImBIvtþkMBg;sMbYr )anbdisn§imk BI ¬B>s2369 K>s1825 dl; B>s2530 K>s1986¦

manRBHecAGFikar9RBHGgÁ              RBHkmµvacacarü9RBHGgÁ  
 1/RBHsB Kg;                             1/RBHsB Tn; Eb:n
2/RBHsB sux                             2/RBHsB ey:
3/RBHsB RBab                           3/RBHsB Twm
4/RBHsB eTB                             4/RBHsB y:g
5/RBHsB rtñ½ \nÞ                           5/RBHsB RCin
6/RBHsB eskç jaN                    6/RBHsB Ém
7/RBHsB Ej:m suemF                   7/RBHsB ePm
8/RBHsB h‘uy hug suvNÑbeBaØa      8/RBHsB hgS
9/RBHsB G‘¿u b‘ut RBhµeCaeta           9/RBHsB sUr san
RBHvibsSnajaN hWu suPa eCatb,eBaØa RBHecAGFikarTI10 BI B>s 2531 K>s 1987 rhUtdl; B>s 2554 K>s 2010 EdlmanRBHecAGFikarsþITI nig RBHkmµvacacarüsþaM eqVg cMnYn 18GgÁ rYmman³
1> Pikçú\nÞetßr s‘un ekt RKUsURtsþaM     ¬caksikçabT 1987¦
2> PikçúBuT§rkçieta Esm RsIu RKUsURteqVg¬caksikçabT 1992¦
3> PikçúFmµsMvera Evg yUhIu RKUsURtsþaM ¬caksikçabT 1994¦
4> Pikçúefrb,eBaØa ej:g saerOn RKUsURteqVg   1995 ¬bc©úb,nñecAGFikarvtþedImeBaFצ
5> PikçúkuslFemµa esam kusl elxaFikarGnuKN¬caksikçabT 1998¦
6> PikçúKn§efera G‘¿u Kg; RKUsURteqVg ¬Gnic©Fmµ 1999¦        
7> Pikçúsumnefera h‘av munIvgS RKUsURtsþaM            ¬Gnic©kmµ 2000¦       
8> PikçútikçbeBaØa eRcv c½nÞlI RKUsURteqVg ¬caksikçabT 1998¦
9> PikçúbBaØabTIe)a Ca lagh‘ ecAGFikarsþITI ¬caksikçabT 1999¦
10>PikçúbBaØabeC¢aeta sux munI ecAGFikarsþITI 13 tula 2001- 15 mkra 2004  ¬caksikçabT 2005¦
11> Pikçú bBaØabTIe)a ecg lag         RKUsURtsþaM 2001
12> Pikçú GFib,eBaØa ecg eRBOn        ecAGFikarsþITI 15 mkra 2004- 06 FñÚ 2004 ¬caksikçabT 2009¦
13> Pikçú Kn§Femµa eRsg Kn§a ecAGFikarsþITI 06 FñÚ 2004-25 mifuna 2008 ¬caksikçabT 2009¦
14> Pikçú BuT§bNÐieta Kg; suP½kþi RKUsURtsþaM 2004 dl;bc©úb,nñ
15>  Pikçú cnÞetßera fn can;ful ecAGFikarsþITI 25 mifuna 2008-18 mifuna 2009 ¬caksikçabT 2009¦
16> Pikçú vIriybNÐieta xan; suvNÑbBaØa ecAGFikarsþITI 2009-2010 ¬bc©úb,nñCab;karsikSa¦
17> PikçúsuriyvgSa Ék suvNÑmkra ®KUsURteqVg 2010
18> Pikçú vIriyFera cnßa TUc RKUsURtsþaM 2009 
éf¶c½nÞ 6erac ExEcRt  qñaMqøÚv Éks½k B>s 2553 RtUvnwgéf¶TI5 Exemsa  qñaM2010 RBHvibsSnajaN hWu suPa eCatb,eBaØa RBHraCaKN³fñak;kitiþys TIRbwkSasemþcRBHGKÁ
mhasgÇraC énRBHraCaNacRkkm<úCa RBHRbFanBuT§ik
smaKmExµrGnþrCati  RBHecAGFikarvtþkMBg;sMbYr XuMERBkfµI
RsukekaHFM extþkNþal RTg;)ansBVRBHT½yEtgtaMg
Pikçú vIriyFera cnßa TUc RKUsURtsþaM [eLIgnaTICa  RBHecAGFikarsþITI.
               EpñkRKhsß
               KN³kmµkar 
              KN³kmµkarvtþ nigbrisßan Edl)anGnic©kmµ-elakta RBhµ eRsg RbFankitþiy    ¬PUmiERBkyayhay¦
-elak kam QagkaMg TIRbwkSa           ¬PUmiERBkyayhay¦
-elakta tub Cag Gnu>vtþnigbrisßan     ¬PUmiERBkyayhay¦
-elak RC )a:vRs‘ Gnu>TUk¬g¦            ¬PUmiERBkyayhay¦
-elakta yI eha smaCik                  ¬PUmiERBkyayhay¦
-elakta KI fan;            RbFan       ¬PUmikMBg;sMbYrelI¦
-elakta siun RCag       smaCik      ¬PUmikMBg;sMbYrelI¦
-elakta ehg ekA       smaCik      ¬PUmikMBg;sMbYrelI¦
-elakta ehg ha‘g      smaCik       ¬PUmikMBg;sMbYrelI¦  
-elakta Cn; qan;          smaCik       ¬PUmikMBg;sMbYrelI¦   
-elakta G‘un eqIn Gnu>sagsg;         ¬PUmikMBg;sMbYrelI¦
-elak eBC TUc           smaCik        ¬PUmikMBg;sMbYrelI¦
-elakta RKis C          smaCik        ¬PUmikMBg;sMbYrelI¦
-elakta LÚt Kk;      GnuRbFan      ¬PUmikMBg;sMbYreRkam¦
-elakta eGom RBIg      smaCik      ¬PUmikMBg;sVayelI¦   
-elakta can; cil         smaCik     ¬PUmikMBg;sVayelI¦
-elakta NaMg yay sy  smaCik ¬PUmikMBg;sVaykNþal¦
-elakta maX G‘uc       smaCik      ¬PUmikMBg;sVaykNþal¦
-elakta jwl Fam       smaCik      ¬PUmiERBkfµI¦  
-elakta em:A Fam        smaCik      ¬PUmiERBktahIug¦
-elakta Ehm b‘ít       smaCik      ¬PUmiERBkfµI¦ 
-elakyay Qn ha‘g   smaCik     ¬PUmiERBktahIug¦
-elakta eGg yay e)a:       smaCik  ¬PUmikMBg;sVaykNþal¦
-elakta  rs; Esm             smaCik  ¬PUmieBaF×Tenø¦      
-elakta esA  yay cin      RbFan              ¬PUmikMBg;sVayelI¦
-elakta kaMg yay KIm      smaCik  ¬PUmiERBktadYg¦
-elakta Rs‘ag                  smaCik  ¬PUmieBaF×Tenø¦
-elakta GU‘ yay eha        smaCik  ¬PUmieBaF×Tenø¦ 
-elakta TMu yay ha‘g        smaCik  ¬PUmieBaF×Tenø¦
-elakta hIu b:U                             smaCik ¬PUmikMBg;sVaykNþal¦ 
-elak eRsg Xun              smaCik ¬PUmiERBkbi¦
-elakta can; sIuv                smaCik ¬PUmikMBg;sVayelI¦

KN³kmµkar Edl)ancUlnivtþn_
-])asika xuk emoc  smaCik         ¬PUmiERBktadYg¦
-elakta Rs‘un Rs‘ag  smaCik         ¬PUmiERBkyayhay¦
-elakyay ehg hYy smaCik       ¬PUmiERBkyayhay¦
-elakta rs; Esm RbFan> nigbrisßan ¬PUmiERBkyayhay¦
-elakta C Rsuin Gnu>sagsg;          ¬PUmiERBkyayhay¦
-elak lwm hak;esg RbFan>TUk¬g¦     ¬PUmikMBg;sMbYrelI¦
-elak fug eLg Gnu>sagsg; nigTUk¬g¦ ¬PUmikMBg;sMbYrelI¦
-elak esA kay      RbFanRkuumTUk¬g¦ ¬PUmikMBg;sMbYrelI¦
-elakta Kan Ém      smaCik              ¬PUmikMBg;sMbYreRkam¦
-elak qay QunKg RbFan>sagsg;  ¬sMbYreRkam¦¬GURsþalI¦
-elakta Rcic éhswum RbFan            ¬PUmikMBg;sVayelI¦ 
-elak hIu sIuexm        elxaFikar       ¬PUmikMBg;sVayelI¦
-elak say supan   Gnu>RkuumTUk¬g¦ ¬PUmikMBg;sVayelI¦
-elak huk hIu          Gnu>sagsg;      ¬PUmikMBg;sVaykNþal¦
-])asika RKa RCa      Gnu>brisßan        ¬PUmikMBg;sVaykNþal¦
-elakta G‘ut eGOg     smaCik           ¬PUmiERBkfµI¦
-elakta RKYc yay Ca smaCik         ¬PUmiERBktahIug¦
-elakta sa‘n emog    RbFan            ¬PUmiERBktahIug¦
-elakta Twm CW           GnuRbFan       ¬PUmiERBkFn;¦
         
TIRbwkSaKN³kmµkarvtþ
-elakta )a: hug                 ¬PUmiERBktadYg¦
-elakta eqg GIub               ¬PUmiERBktadYg¦
-elakta Qwm Ca               ¬PUmiERBkyayhay¦
-elakta sIuv Rsiun               ¬PUmiERBkyayhay¦
-elak G‘Uc mam                  ¬PUmikMBg;sMbYrelI¦
-elakyay vn                   ¬PUmikMBg;sMbYrelI¦  
-elakyay Et                  ¬PUmikMBg;sMbYreRkam¦
-elakta Rmug yay Kav       ¬PUmikMBg;sMbYreRkam¦
-elakta Rs‘n RKI               ¬PUmikMBg;sMbYreRkam¦
-elakta Qit sUr               ¬PUmikMBg;sMbYreRkam¦
-elakta qy yn              ¬PUmikMBg;sMbYreRkam¦
-elakta nag saMg              ¬PUmikMBg;sVayelI¦
-elakyay Rs‘ag              ¬PUmikMBg;sVaykNþal¦

KN³kmµkarbc©úb,nñ
-elak Ca lagh‘       RbFan        ¬PUmikMBg;sMbYreRkam¦
-elakRsI Tit saerOn GnuRbFan    ¬PUmikMBg;sVaykNþal¦
-elakta Eb:n Pn       GnuRbFan    ¬PUmikMBg;sVayelI¦    
-elak Kwm sat         GnuRbFan     ¬PUmiERBktadYg¦
-elak \nÞ fn            elxaFikar    ¬PUmiERBkyayhay¦
-])asika b‘Í lagKI      elxaFikar    ¬PUmiERBkyayhay¦

smaCikKN³kmµkarGcié®nþy_
-])asika ej:b nagv:n          ¬PUmiERBktadYg¦
-elak Fn; fn                    ¬PUmiERBkyayhay¦
-])asika Cn; suglI            ¬PUmikMBg;sMbYrelI¦
-elak hIu  Bat                            :
-elak mIu xn                               :
-elak na h‘n                             :
-elak hWu lI                               :                  
-elak LÚt   cnßa          PUmikMBg;sMbYreRkam
-elak júwm mas                          :         
-])asika eqg Ekv                       :
-elak miul mYn                            :
-elakta b:m; em:A               PUmikMBg;sVayelI
-elak sIuv Rsiun                           :
-elak Rsa‘n yag                        :
-])asika eGg enA           PUmikMBg;sVaykNþal
-])asika NaMg esA         PUmikMBg;sVaykNþal
-])ask j: ecg              PUmikMBg;sVayeRkam
-elak éh taMgRcay       PUmiERBkfµI
-])asika lwm r:ug            PUmiERBktahIug   

KN³kmµkarRkumevn
-elakta Kn Rs‘n                        TI1 ¬PUmiERBktadYg¦
-elakta sux maMg                                           :
-elakta rs; Ga‘g                                            :
-elakta cMerIn                                                :
-elakta Ca gnyI                                           :
-elakta rs; Esm                 TI2 ¬PUmiERBkyayhay¦ 
-elak s‘un swmeLg                                        :
-elak eGg h‘ag                                             :
-elak Ekn esokeLg           TI3 ¬PUmikMBg;sMbYrelI¦
-elakta )av KIm                                   :         
-elak erOn rs;                                     :
-elak esA kay                                   :
-elakta G‘Uc mam                                  :
-elak xi eha                      TI4 ¬PUmikMBg;sMbYreRkam¦
-elak But cUy                                      :
-elakta Qit sU                                   :
-elak sux CavLay                              :
-elakta nag s‘n               TI5 ¬PUmikMBg;sVayelIxaglic¦
-elak saMg Es                                     :
-elakta kþam sm,tþi                              :
-elakta enOk pun                                 :
-elakta sux yuIm                                  :
- elak  G‘uc DI                             TI6 ¬PUmikMBg;sVaykNþal¦
- elak Kwn twklI                                             :
-elak ck; RCaMg                                    :
-elak hug taMg                                     :
-elakta j:Úv fUy         TI7 ¬PUmikMBg;sVayeRkamxaglic¦
-elakta luy KYy                                 :
-elak sU esa                                       :
-elak ha‘g suIm                                    :
-elakta G‘un ha‘b         TI8 ¬PUmikMBg;sVayeRkamxagekIt¦
-elakta RsUy ha‘g                               :
-elakta san; ln                                 :
-elakta CI eLa                 TI9 ¬PUmiERBktahuIg¦
-elakta RKuy eKa                                 :
-elak m:n ev:t                                      :
-elakta sYn Esm              TI10 ¬PUmiERBkfµI¦
-elakta Ém muic                                   :
-elakta sux eRsOg                              :
-elak esg suT§           TI11 ¬PUmikMBg;sVayelIxagekIt¦
-elakta RsuIv                                       :
-elakta qun ma:y                                 :
-elakta hYn Rs‘an           TI12 ¬PUmieBaF×Tenø nig ekaHfµI¦
-elak NUv vNÑa                                    :
-elakta eGg Rkwg                                 :         
-elakta esk Kwmesg                           :         
-elak s‘U sy                                      :
-elakta Exm Xun                                 :                     
-elak taMg Pin                                      :
-elak Kwm pn                                                :
-elak kn Kn                                       :
-elakta fug lag yay hug lwm    TI13 ¬PUmikMBg;sMbYrelI¦
-elak fug eLg GñkRsI pat; Rcay                      :
                  
Epñkevyüavc©
-])asika xuk sa‘m GtItRbFan PUmikMBg;sMbYreRkam
-])asika siun RKI RbFan          PUmikMBg;sMbYrelI
-])asika hwug Gun                  PUmikMBg;sMbYrelI    
-])asika ecg GIu                    PUmikMBg;sMbYrelI
-])asika j:úk eNg> Nm        PUmikMBg;sMbYrelI
-]sika say suxLaMg            PUmikMBg;sMbYrelI   
-])asika eGg C                    PUmikMBg;sMbYreRkam   
-])asika vg sy                  PUmikMBg;sMbYreRkam
-])asika eqg mYy                PUmikMBg;sMbYreRkam

EpñkelakGacarü
¬Gnic©kmµ¦
-elakta hWu             mkBI   ¬PUmisVaytaemX ¦
-elakta R)aC¶                        :   ¬PUmiERBkyayhay¦ 
-elakta biuc                 :              ¬PUmikMBg;sMbYrelI¦
-elakta Ga‘m             :       ¬PUmiERBkyayhay¦                                
-elakta esg                        :               ¬PUmikMBg;sMbYrelI¦             
-elakta esA eGg       :      ¬PUmiERBktahIug¦     
-elakta h‘un Qin         :               ¬PUmiERBktahIug¦     
-elakta s sa‘b      {        ¬PUmikMBg;sVaykNþal¦ 
-elakta lwm san GnuRbFan     :¬PUmikMBg;sMbYrelI¦        
- elakta cab can;  RbFan        :              ¬PUmiERBktahIug¦
- elakta eGg sy             :         ¬PUmiERBktahIug¦     
- elakta Cn; )a:n;                    :         ¬PUmikMBg;sMbYrelI¦
- elakta cin qan;                  :          ¬PUmiERBktahIug¦ 
- elakta RBhµ Cuk                         :          ¬PUmiERBkyayhay¦
- elakta tub eRsg               :       ¬PUmiERBkyayhay¦
- elakta s‘un exg RbFan           :         ¬PUmikMBg;sVaykNþal¦
- elakta kuy gn                    :          ¬PUmiERBkyayhay¦ 
- elakta Gwm m:ak                    :           ¬PUmikMBg;sMbYreRkam¦

¬elakGacarü naeBlbc©úb,nñ¦
-elakta sIuv RsUy    RbFan               ¬PUmiERBkyayhay¦
-elakta Qin qil    GacarürgTI1     ¬PUmiERBktahIug¦
-elakta cab s‘uy    GacarürgTI2      ¬PUmiERBkyayhay¦
-elakta Qwm lwmha‘g                     ¬PUmiERBkyayhay¦
-elak eRcv b‘unlI                           ¬PUmiERBkyayhay¦
-elakta G‘uc lI                              ¬PUmikMBg;sMbYrelI¦
-elakta s emak                            ¬PUmikMBg;sMbYrelI¦
-elakta XYy cWm                           ¬PUmiERBkyayhay¦
-elakta s‘un Xag                          ¬PUmiERBktahIug¦
-elakta Cn CMu                              ¬PUmikMBg;sVaykNþal¦
-elakta Xam enA                          ¬PUmikMBg;sVaykNþal¦
- elakta G‘un ha‘b                         ¬PUmikMBg;sVayeRkam¦
- elakta Xn yn                         ¬PUmiekaHfµI¦

Epñk]eTÞsacarü
¬ BIGtIt¦
-elak CYn Kg;     PUmieBaF×Tenø        ¬1989-1995¦
-elak va: sMrit     PUmisaVykNþal   ¬1991-1995¦
-elak m:uk sun    PUmiERBktadYg¬1995-2001¦¬Gnic©kmµ¦
-elak )a:n; sU       PUmiERBkbi         ¬1998-1999¦
-Pikçú cwk Rcwg           ¬2000-2002¦ ¬caksikçabT¦
-Pikçú yIuv supl ¬2002-2007¦ mkBIextþtaEkv ¬Gnic©Fmµ¦
-Pikçú xan; suvNÑbBaØa  ¬2007-2010¦
-elak hwum RKI  RKUbeRgonviC¢apøÚvelak PUmikMBg;sVaykNþal ¬2007 dl;bc©úb,nñ¦.
-elak Kwm sat PUmiERBktadYg epþImBIqñaM 2010 terogeTA nigsmaCik CaeRcInrUbeTot Edlmin)anerobrab;Gs;.
2 tamkarsniñdæan RBHetCKuN Kg; GacCaRBHsgÇFutgÁ EdlnimnþmkBITIq¶ay mkceRmInRBHFm’kñúgéRBsMbYrmasenH.
3 eRkayéf¶rdæRbhar rbs; ln; nl; 18mina qñaM1970 TMlak;semþc neratþm sIhnu tMbn;RsukekaHFM RtUv)anFøak;kñúg kNþab;éd RKb;RKgrbs;BYk eyokmij nigExµrRkhm.

enHmin)anelIkyksmiT§plvtþtaMgBIbdisn§irhUtmkdl;qñaM1975ykmksresr[)anc,as;eLIy BIeRBaHÉksarRtUv)anBYkrbbTmiL\tsasna bMpøaj Gs;Kµansl;.
5 KYrkt;sMKal;fa³
-RBHetCKuN ePm RKUsURtsþaM TTYlGnic©Fmµ enAB>s2523 K>s1980 kñúgCnµayu80vsSa edayCraBaF
-RBHetCKuN sUr san RKUsURteqVg TTYlGnic©Fmµ enAB>s2526 K>s1983 kñúgCnµayu 67 vsSa/ eraKaBaF
-RBHetCKuN hgS RKUsURtsþaM TTYlGnic©Fmµ enAB>s2527 K>s1984 kñúgCnµayu 82 vsSa edayCraBaF
-RBHetCKuN G‘Mu Kg; RKUsURteqVg TTYlGnic©Fmµ  enAB>s2542 K>s1998 kñúgCnµayu 70vsSaedayeraKaBaF

BImunqñaM1975 BMu)anelIkykmkerobrab;enATIenHeLIy BIeRBaHKµanÉksar bBa¢ak;RKb;RKan; )anRtwmnameQµaH KN³kmµkarRtwmqñaM1979 dl;bc©úb,nñenH.

No comments:

Post a Comment