-->
សូមស្វាគមន៏មកទស្សនា ​​​​វត្តកំពង់សំបួរ ​​​​​​​​​ឃុំព្រែកថ្មី ​ស្រុក​កោះធំ​​ ខេត្តកណ្តាល ​​ព្រះរាជាណាចក្រ្​កម្ព្​ជា Welcome to Wat Kampongsambour, Prek Thmey Commune, Koh Thom District, Kandal Province, Kingdom of Cambodia​​

http://3.bp.blogspot.com/_M1LS9A8D7KQ/TJxflQDrKuI/AAAAAAAAAQI/ZwT4auA2ohw/s1600/DSCN0940.JPG Kampongsambour temple locates in Kampongsambour village, Prek Thmey commune, Koh Thom districk, Kandal province, Kingdom of Cambodia Ven. Hei Sophea ( Abbot ) and Late Sam Dach Preah Maha Ghosananda ( the great monk of Cambodia) http://3.bp.blogspot.com/_M1LS9A8D7KQ/TJxVPBdAxCI/AAAAAAAAAP0/xg0XDgjXjZs/s1600/30x40ff.jpg

Great Monks

Virasamana: Roath Thorng

Virasamana: Lvi Em
Virasamana: Oum Sou
Virasamana: Hem Cheav
Virasamana: So Hay
Virasamana: Pen Sok
Virasamana: Khiev Chum
Virasamana: Meung Ses
Virasamana: Chhim Sum
Virasamana: Pang Khat
Virasamana: Kem To
Virasamana: Sek Neang
Virasamana: Pon Sompheach
Virasamana: Kao Sim
Virasamana: Va Yav
Virasamana: Um Sum
Virasamana: Sam Bunthoeun


No comments:

Post a Comment